Reklamační řád


Záruka

 • Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona. Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, kontaktujte nás prosím na email info@foxyfursprague.cz 
 • Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Tzn. ode dne, kdy nám bude doručena.
 • Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
 • Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a nesprávným používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Postup při vyřizování reklamace

 1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou.Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
 2. Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději však následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
 3. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
 4. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem viz. "Kontakty"
 5. Písemné oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, plnou adresu ulice, č.p.(č.e.), město, PSČ, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
  V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Náklady na doručení zboží určeného k reklamaci prodávajícímu nese kupující.
 6. Veškeré kožešinové produkty je nutné používat a skladovat výhradně dle pokynů: Pokyny k údržbě

           Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody      vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

 • Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 • Výrobek byl poškozen neodbornýn zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (Pokyny k údržbě).
 • Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v pokynech k údržbě.
 • Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v pokynech k údržbě.